divendres, 21 d’octubre del 2016

L’INSTITUT DE LA REPÚBLICA


FRANCISCO MEZQUITA (2016) Orígens i formació de l’Institut Elemental de Benicarló. Benicarló. Onada Edicions.
El catedràtic d’Història Francisco Mezquita ha elaborat aquest interessant llibre sobre la història de l’Institut Elemental de Benicarló a partir de la documentació que es troba dipositada en l’institut “Francesc Ribalta” de Castelló.
En els anys de la Segona República els centres de segona ensenyança es dividien en tres classes; instituts nacionals, com el de Castelló, instituts elementals o col·legis subvencionats. En la Gaceta de 30 d’octubre de 1933, apareix una relació de centres de segona ensenyança creats definitivament i en ella apareix Benicarló com a col·legi subvencionat. Més avant es va suprimir aquesta categoria i va passar a ser institut elemental.
L’institut es va instal·lar en uns locals del Passeig Marítim, i l’Ajuntament es va comprometre totalment en el nou centre d’educació i va dedicar tots els seus esforços per a la consolidació del centre, fins i tot una vegada començada la Guerra Civil.
El llibre ens informa, a partir dels llibres d’actes de l’institut, dels professors que van formar el claustre, del equip directiu i de les diverses vicissituds que va anar passant al llarg dels seus cinc anys d’existència.
Els alumnes que hi van assistir van ser majoritàriament de Benicarló i Vinaròs, però en els dos últims cursos, el que corresponen al període de la guerra, van hi haure també alumnes de molts llocs d’Espanya a conseqüència dels desplaçaments ocasionats pel conflicte bèl·lic. En la part final del llibre s’inclou un llistat de tots els alumnes matriculats al centre. Destaca el  gran número de xiques que van poder fer estudis d’ensenyament mitjà, del 19’7% el primer curs, fins al 35% el darrer curs.
Durant el període de la Guerra Civil els alumnes a l’hora de matricular-se havien de presentar un certificat d’alguna organització política o sindical on acreditaren que els seus pares eren afectes al règim republicà per què “los enemigos de la República no son acreedores de recibir enseñanza de esta ni pueden aspirar a los títulos académicos que les exalten a puestos de dirección o responsabilidad en ella.”
L’institut va ser clausurat quan les tropes franquistes van entrar a Benicarló el 15 d’abril de 1938. El nou alcalde franquista de Benicarló, Máximo Añó Doménech, reforçat per nombroses signatures de persones que es declaraven adictes al nou règim, va sol·licitar al govern la continuïtat de les classes en el curs 1938- 1939, però van rebre resposta negativa perquè “como la guerra costarà mucho dinero y hay que aligerar las cargas de tipo civil que pesan sobre el Estado, se ha creído que se imponían las economias en el departamento de Instrucción Pública.”
D’aquesta manera es va perdre una gran oportunitat per a la formació dels joves de la comarca. En les ocasions que vaig tenir la satisfacció de parlar amb el gran científic vinarossenc Alfred Giner Sorolla, em va recordar més d’una vegada el gran record que tenia del seu pas per l’institut, i en unes declaracions al diari El País que es citen en el llibre diu: “La inauguración durante la Segunda República del Instituto de Segunda Enseñanza en Benicarló supuso un salto decisivo en mi formación y en mi posterior dedicación científica. Allí tuve un excelente profesorado en física, química y biologia, y unos buenos laboratorios.”

Josep Manuel San Abdón